Slovník pojmů

Časové razítko

Elektronické časové razítko (TS – Time Stamp) propojuje dokument, který je v elektronické podobě, s časovým okamžikem jeho vzniku. Tedy zaručuje, že konkrétní data v elektronické podobě nejpozději v daný časový okamžik existovala.

Certifikační autorita

Nezávislá důvěryhodná společnost, která vystavuje certifikáty k elektronickým podpisům a zaručuje tak pravdivost uvedených údajů. Například PostSignum.cz

ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

Datová schránka

Datovou schránkou je zpravidla myšleno datové úložiště, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci, fyzickými a právnickými osobami.

Digitální podpis (zaručený elektronický podpis)

Také známý jako „Elektronický podpis“, který zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autorita) integritu a autenticitu dat. V české legislativě je označovaný termínem zaručený elektronický podpis.

eGovernment

Běžným významem eGovernmentu je myšlena možnost komunikovat se státní správou elektronicky. eGovernment se zabývá také tvorbou příslušené legislativy a elektronizací běhu státních institucí jako celku.

Elektronická značka

Je ve své podstatě velmi podobná jako elektronický podpis. Avšak elektronická značka podepisuje přímo právnickou osobu – v případě elektronického podpisu se musí vždy jednat o fyzickou osobu, která však může společnost zastupovat. Jedná se o obdobu firemního razítka. Elektronická značka může být používána automatizovaně pomocí software k tomu určených.

Elektronický podpis

Za elektronický podpis se v širším významu dá považovat jakékoliv uvedení identifikačních údajů autora do elektronického dokumentu. Takovýto podpis samozřejmě není schopen zaručit ani integritu ani autenticitu podepsaného. Avšak velmi často se tímto pojmem myslí zaručený elektronický podpis (viz. níže) a stejně tak je tomu na tomto webu.

Hash

Hashovací funkce je šifrovací funkce, která je použita k mapování dat o libovolné velikosti na údaje o pevné velikosti.

PDF

Souborový formát pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Pro prohlížení souborů ve formátu PDF na tomto webu si stáhněte a nainstalujte Adobe Reader.

Odkazy na veřejné portály věnující se tématům datových schránek a elektronickým podpisům:

Informace k používání elektronického podpisu (MV ČR) link-external

Elektronický popis (Wikipedia) link-external

Veřejný portál pro datové schránky link-external

 

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary